Inżynieria Ruchu Morskiego - Marine Traffic Engineering

choose language

Odwiedza nas 20 gości

Zakłady

 

Witamy na stronie poświęconej budowie nawigacyjnego symulatora jednostki śródlądowej

 

 

Nowości projektu

10.11.2012 Audyt projektu

W dniach 20-23.10.2012 Zewnętrzny audytor przeprowadził audyt projektu InSym.

09.10.2012 Integracja konsol

Przeprowadzono integrację konsol pod kątem funkcjonowania ich w ramch INSym

CEL Projektu

Głównym efektem projektu będzie budowa zintegrowanego systemu symulacyjnego dla jednostek śródlądowych. Symulator będzie umożliwiał wizualizację większości procesów nawigacyjnych oraz manewrowych na różnych (typowych) jednostkach śródlądowych manewrujących na różnych akwenach nawigacyjnych (rzeka, śluza, port i inne). Symulator zostanie zbudowany, jako nieautonomiczny tzn. człowiek (nawigator) będzie prowadził i kontrolował jednostkę śródlądową poprzez zestaw, interfejsów podobny do rzeczywistego, pobierał informacje poprzez zbudowany system wizualizacji 3D oraz systemy i wskaźniki identyczne z rzeczywistymi spotykanymi na jednostkach śródlądowych. Zbudowany w ramach projektu funkcjonalny prototyp będzie składał się z urządzeń rzeczywistych i oprogramowania. Zostanie on zbudowany w architekturze otwartej, to jest pozwalającej na tworzenie nowych akwenów manewrowych i nawigacyjnych, scenariuszy symulacyjnych oraz nowych modeli jednostek. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie również dodawanie nowych urządzeń nawigacyjnych oraz grupowanie kilku zbudowanych symulatorów w zespoły, które będą wzajemnie widoczne i oddziałujące ze sobą poprzez modele interakcji pomiędzy statkami oraz systemy łączności. Symulator umożliwi również dynamiczną zmianę warunków żeglugi w tym warunków hydrometeorologicznych (wiatr, prąd, widzialność, pora dnia itp.). Zakłada się, że zbudowany system symulacyjny będzie mógł pełnić dwie główne funkcje dydaktyczną i naukowo-badawczą.

DYDAKTYKA

Funkcja dydaktyczna symulatora poprzez jego dużą zgodność z rzeczywistością umożliwi efektywne przeprowadzanie szkoleń kapitanów żeglugi śródlądowej. Szkolenie będzie ułatwione poprzez możliwość budowy dowolnych scenariuszy obejmujących wybór typu statku, akwenu, symulowanie ruchu innych jednostek, oznakowania nawigacyjnego oraz warunków hydrometeorologicznych. Poprzez możliwość zapisu danych symulacyjnych, możliwa będzie efektywna ocena nawigatorów wykonujących manewry, a symulator będzie posiadał funkcje odtwarzania przeprowadzonych prób symulacyjnych oraz moduł oceny ćwiczących według zadanych wskaźników (odległość od wzorcowej trajektorii, czas manewru itp.). Przeprowadzanie szkoleń za pomocą symulatorów jest obecnie wiodącą tendencją we wszystkich gałęziach transportu (lotniczy, morski, kołowy i szynowy). Podstawową cechą symulatora jest możliwość nabywania wiedzy przez kursantów bez ryzyka uszkodzenia jednostki manewrującej na różnych akwenach i w różnych warunkach. Szkolenie symulacyjne obejmować będzie także studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach istniejącej specjalności żegluga śródlądowa (kierunek Transport) i nowej specjalności nawigacja morsko-rzeczna (kierunek Nawigacja) otwierany wspólnie z Politechniką w St. Petersburgu (Instytut Wodnych Komunikacji) . Przewiduje się również wykorzystanie symulatora przez szkoły średnie w Polsce kształcące załogi jednostek śródlądowych (technika śródlądowe w Nakle i Kędzierzyn-Koźlu) oraz inne ośrodki szkoleniowe, a także ośrodki egzaminacyjne przy RZGW (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej). Realizacja powyższych celów poprawi bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, poprzez zwiększenie kompetencji i umiejętności jej kadr.

NAUKA

Symulator będzie pełnił ważną funkcję naukowo-badawczą - będzie mógł być wykorzystany do przeprowadzania badań symulacyjnych nowych inwestycji z branży transportu śródlądowego takich jak portów, dróg wodnych i innych
systemów hydrotechnicznych. Bardzo istotną cechą zbudowanego symulatora będzie możliwość tworzenia dowolnych, a więc również nieistniejących akwenów oraz zadawanie takich warunków zewnętrznych, które mogą doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej, co jest niemożliwe w badaniach rzeczywistych z uwagi na koszt i zagrożenie dla ludzi.